Private og offentlige virksomheder

Private & offentlige virksomheder

Vi tager udgangspunkt i jeres aktuelle situation og skræddersyr workshops og sparringsforløb, der rammer netop jeres behov.


På workshops skaber vi rum, hvor I arbejder praksisnært med øvelser. Det igangsætter en proces, der opbygger samarbejdsrelationer og skaber forståelse, fællesskabsfølelse, tillid og respekt. Det giver større trivsel i hverdagens samarbejde både for den enkelte medarbejder og for medarbejdergrupper.


Vi tilbyder også ledelsessparring, coaching og supervision til den enkelte medarbejder og supervision til grupper af medarbejdere.


Her kan I se eksempler på ydelser, der kan indgå i vores arbejde for at fremme en god samarbejdskultur hos jer.

Psykisk arbejdsmiljøForm

Workshop, supervision eller sparring.


Indhold

Med udgangspunkt i social kapital sætter vi rammerne for, at der kan tales om det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Har både medarbejdere og ledelse et ansvar for det psykiske arbejdsmiljø? Hvad skal der til for at forbedre det? Hvordan skabes en konstruktiv dialog i hverdagen ift. psykisk arbejdsmiljø?


Udbytte

Viden om faktorer, der spiller ind for et godt psykisk arbejdsmiljø som tillid, respekt og samarbejdsevne. Der igangsættes en proces for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i dagligdagen og fravær mindskes.
Nedbringelse af sygefraværForm

Workshop, supervision eller sparring.


Indhold

Vi sætter fokus på kulturen for tackling af sygefravær på arbejdspladsen. Bruger vi de retningslinjer og politikker, virksomheden har for fravær? Hvordan gribes sygefravær an af ledelsen og af medarbejderne? Hvordan taler vi om sygefravær? Der skabes rum for, at medarbejdere og ledelse italesætter højt sygefravær, og hvilken indvirkning det har på samarbejdet imellem kollegaerne og på opgaveløsningen.


Udbytte

Der skabes bevidsthed om konstruktive tilgange i hverdagen, der har en forebyggende effekt på sygefravær. Samtidig opnås en forståelse for at igangsætte nye tilgange for at tackle sygefravær. I får konkrete redskaber til nedbringelse af sygefravær.
Fokus på kerneopgavenForm

Workshop eller sparring.


Indhold

Vi sætter fokus på at identificere kerneopgaven, og hvad det indebærer for hverdagens arbejde.


Udbytte

I bliver opmærksomme på fælles målsætning for arbejdet. I får målrettet og optimeret arbejdsopgaver og indsatser ift. kerneopgaven og hermed sorteret overflødige opgaver fra.

I sikrer bedre udnyttelse af tid og ressourcer.
Supervision eller coachingVi tilbyder supervision af medarbejdergrupper og enkeltpersoner

og coaching af enkeltpersoner.
Etablering eller videreudvikling af en god samarbejdskultur mellem ledelse og medarbejdere eller mellem medarbejdereForm

Workshop (gerne fordelt på 2 workshops med 1½ til 2 måneders mellemrum) og/eller (løbende) sparring.


Indhold

Bevidstgørelse af medarbejdere og ledelse om, hvad der skal til for at sikre det gode samarbejde i virksomheden. Vi ser på fordelene ved at investere tid og energi på at sikre god kommunikation, dele viden og orientere hinanden samt skabe gode rammer for samarbejdet.


Der gives en større viden og forståelse for de forskellige medarbejderes roller og opgaver, men også for vilkår og behov hos hinanden. Konkrete frustrationer og udfordringer fra hverdagens samarbejde synliggøres, og der arbejdes med en række bud på konkrete løsningsforslag.


Udbytte

Der igangsættes en proces for en positiv samarbejdskultur. Det giver øget motivation, arbejdsglæde og fællesskabsfølelse og medfører færre frustrationer for den enkelte i hverdagen. I opnår derfor synergieffekter og aktiviteter, der skaber bedre resultater.
Opfølgning på samarbejdetForm

Workshop (6 måneder efter afslutning af workshop ovenfor).


Indhold

Her dannes rammer for at pleje og videreudvikle samarbejdet gennem italesættelse af de seneste måneders samarbejdserfaringer - de positive såvel som de udfordrende. Det kan være mellem de forskellige niveauer i virksomheden, mellem teams eller mellem medarbejdere.


Udbytte

De gode erfaringer og aktuelle konkrete løsningsforslag til forebyggelse af frustrationer og udfordringer fremhæves. Der skabes fokus på en løsningsorienteret tilgang i hverdagen,

der fremmer det gode samarbejde og resultater af høj værdi.
Løbende sparringForm

Sparring.


Indhold

Det kræver en kontinuerlig indsats at forankre en ny samarbejdskultur i virksomheden og sikre, at der hele tiden er fokus på de positive effekter, en god samarbejdsproces har. Samtidig skal dagligdagens udfordringer også tackles. Vi tilbyder løbende sparring på konkrete udfordringer i samarbejdet.


Udbytte

Inden vi igangsætter løbende sparring, aftaler vi, hvad jeres konkrete udbytte skal være.
SamskabelseForm

Workshop og/eller sparring.


Indhold

Medarbejderne sættes ind i, hvad der skal til for at kunne samskabe, og de arbejder med konkrete øvelser, der giver erfaringer med metoden. Med udgangspunkt i konkrete behov eller ønsker i virksomheden til udvikling af indsatser, produkter mv. arbejdes case-orienteret med samskabelse.


Udbytte

Udfordringer eller barrierer, der kan være ved at skulle samskabe synliggøres. Medarbejderne får konkrete tilgange til, hvordan de sikrer en god samskabelsesproces. Aktuelle tiltag, hvor virksomheden ønsker samskabelse, kick-startes allerede på workshoppen.
Inddrage ressourcer i udviklingsopgaverForm

Kan inddrages som tillægsøvelse til workshop eller som sparring.


Indhold

Vi sætter rammer for at tænke ud af boksen med henblik på at identificere andre medarbejdere i virksomheden eller nye eksterne aktører i virksomhedens netværk, der har relevant viden, erfaringer og ressourcer til konstruktivt at bidrage til udvikling af specifikke opgaver eller tiltag.

Dertil er der fokus på, hvordan der skabes kontakt, og hvordan disse aktører inddrages i samarbejdet.


Udbytte

Basis for et bredere samarbejde i udviklingsopgaver baseret på større viden og bredere erfaringer, ressourcer og kompetencer. Der skabes synergieffekter, som medfører bedre løsninger, indsatser og resultater. I får en vifte af kreative bud på, hvordan der kan skabes kontakt og etableres samarbejde med medarbejdere og eksterne aktører, I ikke har erfaring for at samarbejde med tidligere.
Skabe struktur og rammer for et bedre samarbejde

på tværs af teams eller afdelingerForm

Kan inddrages som tillægsøvelse til workshop eller som sparring.


Indhold

Vi sætter fokus på emner som organisationsform og arbejdsgange i virksomheden. Vi ser på behovet for vidensdeling og orientering af hinanden på tværs – det kan være medarbejdere eller teams/afdelinger imellem, men også ledelse og medarbejdere imellem.


Ligeledes skabes overblik over arbejdsgange, rollefordelinger, opgaveløsninger samt samarbejder på tværs af enheder eller mellem medarbejdere i virksomheden.


Udbytte

Tydeliggør samarbejdsflader, opgaveoverlap, og afhængigheden af hinandens indsats. Ligeledes tydeliggøres behov for at styrke samarbejdet, kommunikationen og koordineringen af opgaveløsninger.


Konkrete bud på rammer for kommunikation og koordinering af arbejdsopgaver og evt. revurdering af arbejdsgange, rollefordelinger afklares, og der skabes forventningsafstemninger.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontakt Mahasiah Rasmusen og tag en snak om jeres udfordringer, og om hvordan vi kan sammensætte en workshop eller et forløb, der matcher jeres behov.


Ring: 46 26 52 02

Skriv: mahasiah@circulus.dk