Kommuner og civilsamfundet

Kommuner & civilsamfundet

Vi tager udgangspunkt i jeres aktuelle situation og skræddersyr workshops og sparringsforløb, der rammer netop jeres behov.


På workshops skaber vi rum, hvor I arbejder praksisnært med øvelser. Det igangsætter en proces, der resulterer i en fællesskabsfølelse og en fælles tankegang. Jeres daglige samarbejde bliver ganske enkelt nemmere, fordi I får en fælles tilgang og en fælles praksis. Det betyder også, at I får større arbejdsglæde og motivation, og at I bliver i stand til at skabe langt bedre resultater.


Via workshops støtter vi alle aktører, men vi hjælper også tovholdere eller særlige grupper af aktører. Det vil typisk være gennem sparring eller supervision.


Her kan I se eksempler på ydelser, der kan indgå i vores arbejde for at fremme en god samarbejdskultur hos jer.

Etablering eller videreudvikling af en god samarbejdskulturForm

Workshop (gerne fordelt på 2 workshops med 1½ til 2 måneders mellemrum) og/eller (løbende) sparring.


Indhold

Bevidstgørelse af deltagerne om, hvad der skal til for at sikre det gode samarbejde. Deltagerne ser fordelene ved at investere tid og energi i at opbygge og pleje relationer samt sikre god kommunikation og gode rammer for samarbejdet.


Der igangsættes en proces for en positiv samarbejdskultur og et fælles mindset.  Det giver en større viden og forståelse for hinan-dens roller og vilkår samt logikker og behov. Det viser også, hvilke rammer der særligt er behov for i samarbejdet.


Udbytte

Et samarbejde der øger ligeværdighed og skaber færre frustrationer i hverdagen. Det gode samarbejde højner motivation og arbejdsglæde og fremmer indsatsen. Det skaber synergieffekter med bedre løsninger, indsatser og aktiviteter. Ligeledes synliggøres konkrete frustrationer og udfordringer fra hverdagens samarbejde, og der opstår bud på konkrete løsningsforslag.
Opfølgning på samarbejdetForm

Workshop (6 måneder efter afslutning af workshop ovenfor).


Indhold

Her dannes rammer for at pleje og videreudvikle samarbejdet gennem italesættelse af de seneste måneders samarbejdserfaringer - de positive såvel som de udfordrende.


Udbytte

De gode erfaringer og aktuelle konkrete løsningsforslag til forebyggelse af frustrationer og

udfordringer fremhæves. Der skabes fokus på en løsningsorienteret tilgang i hverdagen, der fremmer det gode samarbejde.
Løbende sparringForm

Sparring.


Indhold

Det kræver en kontinuerlig indsats at forankre en ny samar-bejdskultur og sikre, at der hele tiden er fokus på de positive effekter, en god samarbejdsproces har. Samtidig skal daglig-dagens udfordringer, der vil forekomme også tackles.


Vi tilbyder løbende sparring på konkrete udfordringer i samarbejdet.


Udbytte

Inden vi igangsætter løbende sparring, aftaler vi, hvad jeres konkrete udbytte skal være.
SamskabelseForm

Workshop og/eller sparring.


Indhold

Deltagerne sættes ind i, hvad der skal til for at kunne samskabe, og de arbejder

med konkrete øvelser, der giver erfaringer med metoden.


Udbytte

Udfordringer eller barrierer, der kan være ved at skulle samskabe, synliggøres.

Deltagerne får konkrete tilgange til, hvordan de sikrer en god samskabelsesproces.
Skabe struktur og ramme for det gode samarbejdeForm

Kan inddrages som tillægsøvelse til workshop eller som sparring.


Indhold

Vi sætter fokus på emner som organisationsformer, arbejdsgange, vidensdeling,

orientering af hinanden og overblik.


Udbytte

Kommunikation og koordinering af indsatsen sættes i rammer, og rollefordeling og forventningsafstemning afklares og tydeliggøres. Samtidig synliggøres eventuelle behov

for revurdering af arbejdsgange.
Skabe overblikForm

Workshop.


Indhold

Med fokus på en specifik indsats samles aktører på tværs – eksempelvis medarbejdere på tværs af fagområder og aktører fra det brede civilsamfund. Formålet er at skabe overblik over aktø-rer på området, igangværende aktiviteter, samarbejder og kommunikationen.


Udbytte

Synliggør parternes samarbejdsflader og overlap af opgaver eller tilbud om aktiviteter. Synliggør

ikke-eksisterende indsatser, opgaver og aktiviteter, der er behov for. Der fokuseres også på ønsker og behov til bedre kommunikation og koordinering af indsatsen.

Alt i alt en styrkelse af indsatsen og opgaveløsningen.


Som tillægsydelse samler Circulus gerne op på inputs fra work-shoppen og udarbejder sammen med jer en handleplan for at imødekomme behov og ønsker til et styrket samarbejde.
InddragelseForm

Kan inddrages som tillægsøvelse til workshop eller som sparring.


Indhold

Vi sætter rammer for at tænke ud af boksen med henblik på at identificere andre aktører, der har relevant viden, erfaringer og ressourcer til konstruktivt bidrag i samarbejdet. Her tænkes på aktører, I normalt ikke har et tæt samarbejde med. Dertil er der fokus på, hvordan der skabes kontakt, og hvordan disse aktører inddrages i samarbejdet.


Udbytte

Basis for et bredere samarbejde baseret på større viden og bredere erfaringer, ressourcer og kompetencer. Der skabes synergieffekter, som medfører bedre løsninger, indsatser og aktiviteter.

I får en vifte af kreative bud på, hvordan der skabes kontakt og etableres samarbejde med aktører,

I ikke har erfaring for at samarbejde med tidligere.
Nye aktiviteter for at styrke den samlede indsatsForm

Kan inddrages som tillægsøvelse til workshop eller som sparring.


Indhold

Efter der er skabt overblik over aktører, indsatser og aktiviteter, og der eventuelt er inviteret nye samarbejdspartnere ind i samarbejdet, ser vi på behovet hos målgruppen, den samlede

indsats er rettet imod. Dette synliggør eventuelle behov for nye aktiviteter og samarbejder,

der kan styrke den samlede indsats.


Der arbejdes med brainstorm over løsninger og konkret handling for at etablere samarbejder og udvikle indsatser og aktiviteter, der er enighed om at igangsætte.Udbytte

Relevante aktiviteter og indsatser identificeres. Der nedsættes konkrete arbejdsgrupper, og handleplaner igangsættes.
Empowerment og inklusion af udsatte grupperForm

Workshop.


Indhold

Der sættes fokus på forskellen mellem målgruppens behov for støtte og hjælp samt behovet for selv at kunne mestre hverdagen. Ligeledes ser vi på frivilliges og/eller kommunale medarbejderes tilgang til udsatte grupper og afprøver konkrete redskaber til at bringe udsatte gruppers kompetencer og ressourcer i spil i egen hverdag.


Der skabes opmærksomhed på, hvordan foreninger kan arbejde internt for at inkludere til et mangfoldigt foreningsliv.


Udbytte

Synliggør faldgruber for den hjælpende i tilgangen med empowerment og skaber erfaringer med konkrete tilgange til at bringe målgruppens ressourcer i spil. Italesætter konkrete målsætninger for inddragelse af udsatte grupper f.eks. i foreningslivet eller på arbejdsmarkedet.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontakt Mahasiah Rasmusen og tag en snak om jeres udfordringer, og om hvordan vi kan sammensætte en workshop eller et forløb, der matcher jeres behov.


Ring: 46 26 52 02

Skriv: mahasiah@circulus.dk